ارزیابی راهبرد بازاریابی دیجیتال شرکت‌های صادراتی مواد معدنی استان بوشهر با استفاده از مدل RACE

ارزیابی راهبرد بازاریابی دیجیتال شرکت‌های صادراتی مواد معدنی استان بوشهر با استفاده از مدل RACE

توسعه با محوریت منافع اقتصادی، آسیب‌های جدی به محیط‌زیست وارد آورده، به‌نحوی‌که تبعات ناشی از این نوع نگرش به یکی از نگرانی‌های کشورها در دوره معاصر تبدیل و باعث مطرح‌شدن مفهومی سه‌بعدی از توسعه، بر پایه اقتصاد، اجتماع و محیط‌زیست شده است که توسعه پایدار نامیده می‌شود. توسعه پایدار درواقع موقعیتی است که میان نیازهای یک جامعه برای بهبود سطح زندگی و رفاه از یک‌سو و کیفیت محیط‌زیست و منافع نسل‌های آینده از سوی دیگر موازنه برقرار می‌کند. ازآنجایی‌که ازیک‌طرف کارایی و عدم اتلاف در بهره‌برداری از منابع گامی در راستای توسعه پایدار است و از طریق محاسبه و تحلیل شاخص‌های بهره‌وری عوامل تولید می‌توان میزان کارایی عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی را در استفاده از منابع تولید بررسی و مقایسه کرد و از طرف دیگر یکی از بخش‌های اقتصادی که محصولات آن از دیرباز موردتوجه و استفاده بشر بوده، بخش معدن بوده و استخراج و استحصال مواد معدنی تبعات محیط‌زیستی زیادی به همراه دارد، هدف از انجام این پژوهش، بررسی کارایی معادن سنگ‌آهن در استان یزد با تأکید بر شاخص‌های محیط زیستی است. در این مطالعه از طریق مدل‌های خود توضیحی و روش شاخص سولو، رشد بهره‌وری در بخش معادن طی دوره 95-1360 موردبررسی قرار گرفت و سپس رتبه معادن این گروه معادن مشخص شد. نتایج این تحقیق نشان‌دهنده میانگین مثبت رشد بهره‌وری این گروه معادن طی دوره موردبررسی است و در این دوره، معادن چادرملو، اسلامیه و ارجنان برای رتبه‌بندی کارآیی رتبه اول تا رتبه سوم را به خود اختصاص داده‌اند.

خلاصه ماشینی:

از آنجا که از يک طرف کارايي و عدم اتلاف در بهره برداري از منابع گامي در راستاي توسعه پايدار است و از طريق محاسبه و تحليل شاخص هاي بهره وري عوامل توليد مي توان ميزان کارايي عملکرد بخش هاي مختلف اقتصادي را در استفاده از منابع توليد بررسي و مقايسه کرد و از طرف ديگر يکي از بخش هاي اقتصادي که محصولات آن از ديرباز موردتوجه و استفاده بشر بوده ، بخش معدن بوده و استخراج و استحصال مواد معدني تبعات محيط زيستي زيادي به همراه دارد، هدف از انجام اين پژوهش ، بررسي کارايي معادن سنگ آهن در استان يزد با تأکيد بر شاخص هاي محيط زيستي است . Mining Project, 2010: 4) پديده نشست (حرکت سطح در اثر فروريختن بخش هاي زيرين به درون حفرات ) که براي اغلب معادن پتانسيل آن وجود دارد، يکي از عوامل ايجاد اخلال در محيط زيست اطراف محدوده معدني است . در اين مطالعه از روش مانده سولو براي برآورد تابع توليد و اندازه گيري رشد بهره وري استفاده است . در اين پژوهش از روش مانده سولو (شاخص ديويژيا) براي اندازه گيري رشد بهره وري و براي برآورد تابع توليد صنعت سنگ آهن از روش ARDL و Boot Strap استفاده شده است . در ادامه با استفاده از شيوه مانده سولو و شاخص ديويژيا ميزان رشد بهره وري در معدن چادرملو براي سال هاي ١٣٦٠الي ١٣٩٥ محاسبه و نتايج آن در جدول ٤-١٢ منعکس شده است .