مرجع آگهی معدنکار در خدمت شما است

مرجع آگهی معدنکار ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ داﺷﺘﻦ ﺑﺎﻧﮏ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﺰرﮔﯽ از ﻓﻌﺎﻻن ﺻﻨﻌﺖ در ﻃﯽ بیش از 20 ﺳﺎل ﻫﻤﮑﺎری در صنایع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر سامانه ثبت مناقصات، درج آگهی مزایده و استعلام بها را راه اﻧﺪازی کرده است. این سامانه راﻫﮑﺎری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻓناوری روز دنیا ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ایجاد ﺷﺮایطی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺑﻬﺘﺮ بین ﺧﺮیداران و ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن ﻃﺮاﺣﯽ و اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.فعالین اقتصادی کشور به یکی از روش های زیر می‌توانند آگهی خود را در این سامانه منتشر نمایند:

اگر قصد برگزاری مناقصه دارید و بدنبال پیمانکار با قیمت مناسب هستید، می توانید آگهی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای پیمانکاران ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل نمایید.
اﮔﺮ ﺧﺮیدار ﮐﺎﻻ و یا ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﺎﺻﯽ هستید، می توانید اﺳﺘﻌﻼم قیمت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﻓﻌﺎلﺗﺮین ﺗﺄمینﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و اراﺋﻪدﻫﻨﺪﮔﺎن در ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل نمایید.
اﮔﺮ در زمینه فروش ﮐﺎﻻ و یا ﺧﺪﻣﺎت فعالیت دارید، ﻣﯽﺗﻮاﻧید پیشنهادات ﺧﺮیداران و ﻣﺘﻘﺎﺿیان ﺧﻮاﻫﺎن ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﺑﻪ راﺣﺘﯽ دریافت ﻧﻤﻮده و در ﺷﺮایطی ﮐﺎﻣﻼً رﻗﺎﺑﺘﯽ و ﺑﻬینه ﺷﺪه، ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ دﻫید.

امکانات و مزایا سامانه ثبت مناقصات، درج آگهی مزایده و استعلام بها
ﺑیش از 20 ﻫﺰار ﺷﺮﮐﺖ و اﺷﺨﺎص ﻓﻌﺎل و ﭘﻮیا ﮐﺸﻮر در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺣﻮزهﻫﺎ، در ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮویسﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ مرجع آگهی معدن ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻫﺪف ﻣﺎ، ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒﺎط ﺷﻤﺎ ﺑﺎ آنﻫﺎﺳﺖ.
اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﻣﺰایای اﺳﺘﻔﺎده از این سامانه ﺑﻪ ﺷﺮح زیر اﺳﺖ:

درج آسان آگهی و ﺑﺎ ﺻﺮف ﮐﻤﺘﺮین زﻣﺎن
داشبورد کاربر پسند برای مدیریت آگهی ها
دسترسی به آرشیو آگهی های قبلی
امکان دریافت پشتیبانی آنلاین از طریق سیستم تیکتینگ
ارﺳﺎل آگهی به پیمانکاران و خریداران ﻓﻌﺎل در سراسر ﮐﺸﻮر
ﮔﺴﺘﺮش ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟیت و آﺷﻨﺎیی ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮیان ﺟﺪید
امکان رصد لحظه ای وضعیت آگهی و میزان بازدید آن
امکان دریافت بهترین پیشنهادات در محیط رقابتی
ارسال آگهی شما به مخاطب هدف از طریق کانال های تبلیغاتی مرجع آگهی معدن

شرکای تجاری و همکاران عزیز ما

درج آگهی

آگهی خود را بلافاصله در همین موقعیت و در همین صفحه به صورت vip و بالا نشین نمایش دهید.