ارزیابی راهبرد بازاریابی دیجیتال شرکت‌های صادراتی مواد معدنی استان بوشهر با استفاده از مدل RACE

توسعه با محوریت منافع اقتصادی، آسیب‌های جدی به محیط‌زیست وارد آورده، به‌نحوی‌که تبعات ناشی از این نوع نگرش به یکی از نگرانی‌های کشورها در دوره معاصر تبدیل و باعث مطرح‌شدن ...